Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklemelerine yönelik proje rehberi belirlendi. Bu kapsamda büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık desteğinden kimler yararlanabilir, nasıl başvurulur, gerekli belgeler nelerdir, desteklenen alanlar ve unsurlar nelerdir, başvuru yeri ne zamandır ve neresidir, desteklemeye ilişkin esaslar nelerdir, hangi illerde uygulanıyor, ne kadar destek veriliyor? Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılığa destekleri hakkında hemen bilgi alabilir ve destekleme başvurusunda bulunabilirsiniz.

Büyükbaş ve Küçükbaş Yatırım Desteklemesinden Kimler Yararlanabilir?

Küçükbaş ve büyükbaş desteklemelerinden en az 1 yıldır aktif olarak (21 Mayıs 2020 tarihinden önce kayıtlı olan vatandaşlar) Tarım ve Orman Bakanlığı sistemlerine kayıtlı yetiştiriciler bu destekten yararlanabilirler. Aile tipi büyükbaş ve küçükbaş %50 hibe desteği için gerekli şartları taşıyan herkes başvuru yapabilir.

Desteklenen Alanlar;

Mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin alt yapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılmasına yönelik modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi bu yatırım ile amaçlanmaktadır.

Büyükbaş ve Küçükbaş Yatırım Destekleme Şartları 2021;

 • En az 1 senedir aktif olan işletmeler destek kapsamına girmektedir.
 • Büyükbaş için 10 ve 50 arası baş anaç kapasiteli,
 • Küçükbaş için ise 100 ile 300 arası baş anaç kapasiteli yeni ağıl veya ahır yapımı
 • Bunlarla birlikte kapasite artırımı, rehabilitasyonu,
 • Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı,
 • Makine alet ekipmanları %50 hibe oranında destek verilmektedir.
 • Makine, alet ve ekipmanda ise yem hazırlama makinesi, seyyar süt sayım makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, hayvan kaşıma ünitesi, süt soğutma tankı ve otomatik suluk destek kapsamına girmektedir.
 • Bu şartlar altında başvuru yapabilirsiniz.

Başvurular 1 Temmuz 2021 tarihinde başladı.

Son Başvuru tarihi ise 30 Temmuz 2021 tarihi olarak belirtilmiştir.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hibe Tutarları 2021

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa destek verilen üst limitler ve hibe verilecek alanları sizler için listeledik;

 • Hayvan barınağı çadırı 110.000 TL
 • Büyükbaş hayvan ahırı inşaatı için 400.000 TL
 • Küçükbaş hayvan ağıl inşaatı 345.000 TL
 • Gübre sıyırıcısı 20.000 TL
 • Seyyar süt sağım makinesi 2.500 TL
 • Yem hazırlama makinesi 125.000 TL
 • Süt soğutma tankı: 19.000 TL
 • Otomatik suluk 1.250 TL
 • Hayvan kaşıma ünitesi 3.500 TL olarak belirlenmiştir.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılığa Verilen Hibe Miktarı Ne Kadar?

 • Büyükbaş hayvan ahırı inşaatı için en fazla 400.000 TL,
 • Küçükbaş hayvan ahırı inşaatı için ise en fazla 345.000 TL,
 • Hayvan barınağı çadır alımı için ise en fazla 110.000 TL’dir.

Destekleme Konuları ve Hibe Oranları

2021 yılı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesinde aşağıda belirtilen konular ve oranlarda hibe uygulanmaktadır.

Yatırım Konuları Uygulanacak Hibe Oranı %
İNŞAAT: Yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite
artırımı / rehabilitasyonu
%50
ÇADIR ALIMI: Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı %50
MAKİNE ALET ve EKİPMAN ALIMI: Yem hazırlama makinesi,
süt soğutma tankı, seyyar süt sağım makinesi,
hayvan kaşıma ünitesi, gübre sıyırıcısı sistemi, otomatik suluk
%50
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılığa destek

Küçükbaş ve Büyükbaş Hibe Hangi İllerde Uygulanıyor?

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa destek hibe programı 81 il yani tümünde uygulanmaktadır. Fakat Hayvancılık Genel Müdürlüğü bölgesel gelişmişlik farklılığı, hayvan miktarı, yem bitki ekilişi, mera potansiyeli gibi kriterlere göre uygulanmaktadır. Gerek görüldüğünde, başvuru alınması ve gerekse başvuru değerlendirmesinde program illerini belirleyebilir.

Hayvancılık Destekleri Başvurusu Ne Zaman?

Hayvancılık desteklerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 1 Temmuz ile 30 Temmuz 2021 tarihine kadar başvuru sağlayabilirler.

Tarım ve Orman Bakanlığı uygulama Rehberi İNDİR hemen bilgi alabilirsiniz.

Büyükbaş ve Küçükbaş Yatırım Destekleri Başvurusu

Yapılan bu %50 büyükbaş ve küçükbaş destekleme başvurularını Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine giderek yapabilirsiniz.

Aile Tipi Küçükbaş ve Büyükbaş Destekleme Şartları

 • Yapılan bu hibe desteğin şartlarından, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olan ve en az 1 yıldır aktif olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilirler.
 • Hibe programının yürürlükte olduğu zaman içerisinde projesi onaylanan ve termin planı süresinde (tebliğde belirtildiği gibi 30 Kasım 2021 son tamamlanma tarihinde) yatırımını tamamlayanlar yatırım konusu hibelerin her birinden bir kez daha yararlandırılırlar.
 • Büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli yeni ahır,
 • Küçükbaş için ise en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ağıl yapımı yada (kapasite artırımı, rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı, makine, alet ve ekipman alımına hibe desteği verilmektedir.
 • 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda belirtilen kolektif şirket, limited şirket ve anonim
 • şirketler başvuru yapabilirler.
 • 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
 • ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri,
 • 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulantüzel kişilik yada iktisadi teşekkülleri,
 • Yatırımcılar Bakanlık kayıt sistemlerine Karar’ın yayımlandığı tarih itibari ile bir yıl önce
 • kayıtlı olduğuna dair güncel belgeyi,
 • Çadır alacak olanlar ise göçer hayvancılık yaptıklarına dair belgelerini başvuru ile beraber sunmak zorundadır.
 • İktisadi teşekkülleri, tüzel kişilik olarak başvurabilirler.
 • Belirtilen uygulamaların gerçekleştirilmesi
 • Kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili hibelere başvuru sağlayabilirler.
 • Proje başvurusu, hibe taahhütnamesinin imzalanması,
 • Yönetim kurulundan son başvuru tarihinden önce yetki gerekebilir.
 • Daha önce almış ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.
 • Tüm hibe konularına yönelik başvurularda, başvuran gerçek kişilerin kamu görevlisi olmadıklarına ve daha önce kamu görevi yerine getirmeyenler,
 • Tüzel kişilerin başvuru aşamasında kamudan bağımsız olduklarına dair hibe taahhütnamesini başvuru yaparken dosya içinde bulundurması gerekir.
 • Bu şartlar altında başvuru sağlayabilirsiniz.

Proje Kaynaklarından Karşılanamayacak Giderler Nelerdir?

 • Her türlü borçlanma giderleri
 • Faizler
 • Bankacılık giderleri
 • Denetim giderleri
 • Eğitim giderleri
 • Başka bir kaynaktan finanse edilen gide ve harcamalar
 • Kur farkı giderleri
 • Makine ve ekipman kira bedelleri
 • Ayrı faturalandırılmış nakliye ve montaj giderleri
 • KDV ve ÖTV dahil tüm vergiler
 • İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri
 • Bahsettiğimiz konular proje kaynaklarında karşılanmayacaktır.

7 Farklı Sektöre Tarım ve Hayvancılık Hibesi hakkında hemen bilgi alabilirsiniz.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hibe Desteğinden Yararlanamayacak Olanlar;

Verilen %50 hibe desteğinden aşağıda belirtilen kişiler yararlanamazlar;

 • Hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamazlar.
 • Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu hibe konuları için, uygulanan faiz indirimi alanlar,
 • Hibe programlarından daha önce yararlanmış olan yatırımcılar başvuru yapamaz.
 • Yararlanmış ise Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.
 • Kamuda görev yapan devlet memurları ile kamu işçileri gerçek kişiler ve kamudan bağımsız olmayan tüzel kişier bu hibe desteğinden yararlanamazlar.
 • İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak,
 • Bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan ve bu konumda olanlar,
 • Dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma gibi suçlarından adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olanlar,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 102. 103. ve 104. Maddelerinde düzenlenen suçlardan adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olanlar yararlanamazlar.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hibe Desteğinden Yararlanmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Hibe Başvuru Formu,
 • Ön Proje Formu,
 • Yatırım ile İlgili Bilgiler Formu,
 • Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tabloları,
 • Bakanlık kayıt sistemlerine Karar tarihi itibari ile en az bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair belge,
 • İnşaat Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait Ekte (Ek- 9) yer alan aidiyet belgesi/belgeleri,
 • Yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu için başvuruda bulunacak olan yatırımcılarda inşaatın yapılacağı alanın tapu kaydı yatırımcıya ait olmalıdır.
 • Tapu kaydının yatırımcı adına tescilli olmaması durumlarda yatırım yerinin kardeşlerden birisine ait olması durumund veya eş, anne-baba, alınacak muvafakat ve muhtar onayı ile başvuru yapılabilecektir. Kamu arazisi kiralayarak (en az beş yıllık kira sözleşmesi istenir).
 • Tapu kaydının başvuruyu yapan yatırımcı ile birlikte birden fazla kişiye ait olması halinde, her hissedarın yatırımcıya yetki verdiğini gösterir.
 • Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri.
 • Yatırım yapan yatırımcılar için bu şart aranmaz.
 • Sahibi oldukları arazi üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu beyan etmelidir.
 • Noter tasdikli belge (Başvurusu Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra) istenecektir.
 • Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarında göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler göçer hayvancılık yaptıklarına dair belgeyi ayrıca başvuru evraklar.
 • Başvuru sahibinin başvurusunun Bakanlık tarafından onaylanmasından sonra yer değişikliği.
 • talebi, arazi durumundan aldığı sıralam ve puana göre değiştirmediği sürece yapılabilecektir.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Firmanın sermaye yapısı.
 • Adli sicil / arşiv taraması kaydı.
 • Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımları için proforma fatura teslimi gereklidir.
 • Bu belgeler ile başvuru yapabilirsiniz.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılığa 400 Bin TL Destek yazısı ilk önce Devlet Destekli üzerinde ortaya çıktı.