Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak

Gazi Üniversitesi aşağıda  belirtilen  birimlerine,  10.07.2018  tarihli  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  Genel  Kadro  ve  Usulü  Hakkında  2  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi:  (http://personel.gazi.edu.tr/  adresindeki  “Formlar” sekmesinde  bulunan  dilekçe),  (İlgili  sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 2. Nüfus Cüzdanı Sureti: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 3. Özgeçmiş: (Sisteme Pdf Formatında yüklenmelidir .)
 4. Askerlik Durum Belgesi: (Erkek Adaylar İçin) (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 5. Mezuniyet Belgeleri: (e-Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 6. Öğrenci Belgesi: (Araştırma görevlisi başvuruları için Yüksek lisans veya Doktora öğrenci belgesi) (e Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 7.  Transkript: (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge) (e-Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 8. Ales Belgesi: (Sorgulama kodu okunabilir olmalı.) (e-Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 9. Foroğraf: (Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 10.   Yabancı Dil Belgesi:  (Veya  Eşdeğerliliği  Yükseköğretim  Kurulu  Tarafından  Kabul  Edilen  Dil  Belgesi)  [(Sorgulama  kodu  okunabilir olmalı.) (e-Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. vs. üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)]
 11. Tecrübe Durumunu Gösteren Belge: (İlan edilen Öğretim Görevlisi kadrolarında belirtilen açıklamaya bağlı olarak alınacak onaylı belge)
 12.  Hizmet Belgesi: (Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 13. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)

Açıklama

 • Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diploma ve transkriptlerinin aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Muafiyet

 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  yükseköğretim  kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Başvurularda ALES puanı 70 kabul edilir.
 2. Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. Maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Gazi Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Genel Açıklamalar

 1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
 2. Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 24/e maddesinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
 3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemez.
 5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 6. Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuruda İstenen Belgeler

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuru Dilekçesi: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek  dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Özgeçmiş ve Yayın Listesi: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
 • Lisans, Yüklsek Lisans, Doktora Belgesi:  (Sadece,  ilan açıklamasında  lisans, yüksek  lisans veya  doktora  mezuniyeti  şartı  istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 • Fotoğraf: (Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Nüfus Cüzdanı Sureti: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 • Doçentlik Belgesi: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 • Hizmet Belgesi:  (Sadece,  Üniversitemiz  dışında,  herhangi  bir  kamu  kuruluşunda  çalışanlar  (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  dahi)  bu  belgeyi
  yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e- Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 • Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine Uygunluk Beyan Formu:  ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form), (İlgili sekmeden indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Akademik Yükseltime ve Atanma Kriterleri Dosyası: (Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Bilimsel Çalışma ve Yayın Dosyası: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile doçentlik sonrası yapılan bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuru Dilekçesi: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Özgeçmiş ve Yayın Listesi: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
 • Fotoğraf:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Nüfus Cüzdanı Sureti: (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 • Yabancı Dil Belgesi: (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 • Ders Deneyimi Belgesi
 • Doçentlik Belgesi: (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 • Hizmet Belgesi: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

The post Gazi Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021 first appeared on Personel Alımları 2021.