Köy Korucuları bilindiği üzere özellikle teröre maruz kalan ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapmaktadırlar. Terörle mücadelede görev almak üzere yeni emekli olan geçici köy korucularının yerine 20 bini aşkın yeni köy korucusu alınacağı açıklandı. Geçici köy korucularının ismi geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenleme ile güvenlik korucusu olarak değiştirildi ve koruculara kadro ile birlikte birçok hak verildi.

Gönüllü Köy Koruyucu Başvuru Formu Nereden Temin Edilir?

Gönüllü olarak köylerde koruyuculuk yapmak isteyen kişilerin öncelikle başvuru yapmaları gerekiyor. Gönüllü köy korucusu başvuru formu 2021 yılında ilgili makamlarca verilen ilanlar sonrasında online olarak doldurulmaktadır. Başvurularını köy korucu idari olarak mülki amirlerine, mesleki olarak ise jandarma komutanlıklarına bağlıdır. Güvenlik korucusu olmak isteyenler valiliğe yada kaymakamlığa başvuruyorlar.

Köy Korucusu Olma Şartları

 Köy korucusu olmak isteyen vatandaşlarımız için Köy Korucusu Alımı illerinde ve Türkiye’nin tüm illerinde geçerli olan korucu olma şartları;

 • Türkçe okur-yazar olmak,
 • Askerliğini yapmış olmak,
 • 22 yaşından küçük, 60 yaşından büyük olmamak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
 • Yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlere karışmamış olmak,
 • İyi huylu tanınmış bulunmak ve herkesle kavga çıkarmak, sarhoşluk gibi huysuzluklara sahip olmamak,
 • Görev yapacağı köyde ikamet ediyor olmak, devletdestekli.com
 • Görevini yapmasına engel olacak vücut ve akıl sağlığı veyahut vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek.

Bu kapsamda terörle mücadele edilen bölgelerde ve Türkiye’nin diğer bölgelerinde Kanun Hükmünde Kararname ile emekli edilen köy korucularının yerine yeni güvenlik korucusu alımı yapılacak olup, bu alım için şartlarınız haiz ise, köy korucu kardeşi ve oğlu iseniz veya yaş ve fiziksel şartlarınız köy korucusu alımı için yeterli ise sizde, memur alımına ve güvenli korucusu alımlarına başvuru da bulunabilirsiniz.

Gönüllü Köy Korucusu Maaş Alıyor Mu?

Köy korucuları her yıl değişen asgari ücret tutarına göre maaş almaktadır. 2021 yılında korucuların almış oldukları maaş tutarı 2.825 TL’dir.

Gönüllü Köy Korucusu Silah Taşıma

Korucuların kendilerini korumaları ve etrafın güvenliğini sağlayabilmeleri için silah taşıyabilirler. Ancak, koruyucu olan kişilerin talepleri doğrultusunda silah verilecektir. Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre emekli güvenlik korucuları ile güvenlik korucuları can güvenliği sebebi ile talepleri doğrultusunda silah taşıma ruhsatı alabilirler. İlgili yönetmelik 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun hükümleri gereğince ruhsat başvuru yaparak uygun görülmesi takdirde silah taşıma ruhsatı alabilirler.

678 Sayılı KHK İle Köy Koruyucularına Emeklilik

Geçen yıl 22 KASIM tarihinde yayımlanan 29896 sayılı ve 678 Resmi Gazete sayılı kararname ile geçici köy korucularının ismi değiştirilerek güvenlik korucuları ismi verilmiş ve kendilerine aşağıda belirtilen haklar verilmişti.

 • 49 yaşını dolduran köy korucularının 22 KASIM  tarihinden 6 ay içinde ilişikleri kesilecek ve önceden peşin ödenmiş olan ücretin geri kalanı alınmayacak. Yani 22 MAYIS tarihine kadar 49 yaş ve üzeri geçici köy korucularının ilişikleri kesilecek.
 • 44 yaşını dolduran ancak 50 yaşından gün almayan köy korucuların onbeş yıl ve üzerinde görev yapmaları şartıyla, başvuruda bulunmaları durumunda 22 MAYIS tarihine kadar görevlerinden ilişikleri kesilecek ve peşin ödenen maaşları geri alınmaz.

Yukarıda belirtilen her iki koşulda geçici köy korucularına emeklilik hakkı verilmiş olup, bu maddeler gereğince ilişiği kesilen koruculara Devlet tarafından maaş bağlanır ve 15 yıldan daha az görev yapan ve yaşı 50’yi dolduran köy korucularının hizmet yılı 15 yıl olarak esas alınacaktır. Yani isterse korucu 5 yıl görev yapsın, bu madde gereğince emekli maaşını 15 yıl üzerinden alacaktır.

köy korucularına kadro
Köy korucularına kadro

Çocuğa ve Kardeşe Köy Koruyuculuğu Devri

Kanun Hükmünde kararname maddesi gereğince, yukarıda belirtilen şartlarda görevden ilişiği kesilen, maaş bağlanan geçici köy korucularının yerlerine aynı yerleşim yerinde babasının kardeşinin yerine göreve devam etmek üzere 30 yaşını tamamlamamış olan çocuklarından veya çocuğu yoksa kardeşlerinden biri görev alabilecektir.

Köy Korucularına Tazminat Ödenmesi

Yukarıda belirtilen kanun hükmünde kararname maddeleri gereğince görevlerinden ilişikleri kesilen köy korucularına tazminat ödemesi yapılacaktır. Tazminat ödemesinin hesaplanmasına aşağıda ki madde esas alınacaktır.

Birinci fıkranın (b) bendine göre ilişiği kesilen güvenlik korucularına, ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından 50 yaşından gün alacakları tarihi takip eden aybaşına kadar olan ay sayısının, en son aldıkları aylık ücretleri ile ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden aybaşında bu Kanunun ek 16 ncı maddesi uyarınca bağlanan ilk aylıkları arasında oluşan farkın yarısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat defaten ödenir. Verilecek tazminat tutarından herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.”

Bu esaslar çerçevesinde göreve alınacak olan köy korucuları içinde uygulamaya devam edilecek ve  güvenlik korucusu olarak göreve başlayan korucularımız için emeklilik hakkı, oğula ve kardeşe mesleğin devri ve tazminat ödeme hakkı aynen uygulanmaya devam edecektir.

686 sayılı KHK. ile terör bölgelerinde görev yapmakta olan 18.066 köy  korucusu emekli edildi. Bu korucuların yerine yukarıda belirtilen esaslar kapsamında 30 yaşını aşmamış olan köy korucuları alınacak. Emekli olanlar haricinde 7.250 yeni köy korucusu alımı yapılacak.

Bekçi olmak isteyen adaylar Bekçi Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir? yazımızın içeriğinden bilgi alabilirler.

Güvenlik Korucularına Yaş Düzenlemesi

Türkiye’de görev yapmakta olan güvenlik korucusu (eski adıyla geçici köy korucusu) sayısının 54.760 sayısına çıkarılması hedefleniyor. Bundan sonra güvenlik korucularımızın yaşları 22 yaşının altında ve de 30 yaşının üzerinde olamayacak. Gönüllü olarak yaşına rağmen göreve devam eden korucularımızın ise yaşları 37′ yi geçemeyecek.

Köy Korucularının, görevleri, şartları, bağlı oldukları birimler, aylık maaşları, emeklilikleri, özlük hakları, hangi görevleri yerine getireceği, kısaca köy korucusunun bağlı olduğu mevzuat 442 sayılı Köy Kanununda belirtilmiştir.

Korucu Maaşları Memur Maaşlarına Eşitlenecek

Halen görevde olan ve yaşları 42 civarında olan korucularımızın yaşlarının 31 yaşa indirilmesi amaçlanırken, korucu maaşlarının memur maaşlarına aynı seviye getirilmesi için İç İşleri Bakanlığı ve Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu arasında bir görüşme yapıldı ve henüz bir karar çıkmadı ancak, Konfederasyon Başkanı Ziya bey, bu konuşma sonucunda olumlu bir karar beklediklerini ifade etti.

korucu
Köy korucusu alımı yapılacak.

Korucu Maaşları Hakkındaki Kanun

 • (Ek fıkra: 27/5/2007-5673/1 md.) Güvenlik korucularına hizmetin devamı süresince her ay 11.500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ücret ödenir. Bu ücret, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ve peşin olarak ödenir. Güvenlik korucuları arasından, toplam güvenlik korucusu sayısının yüzde onunu geçmeyecek şekilde tefrik edilen korucu başlarına güvenlik korucularına ödenen ücretin yüzde onu kadar ilave ücret ödenir. Ay sonundan önce kendi isteğiyle görevden ayrılanlar ile disiplin hükümlerinin uygulanması sonucu görevlerine son verilenler hariç olmak kaydıyla, görevlerine son verilen veya ölen güvenlik korucuları için önceden peşin ödenmiş olan ücretin kalan günlere isabet eden tutarı geri alınmaz.
 •  (Ek fıkra: 27/5/2007-5673/1 md.) Güvenlik korucularından güvenlik güçleriyle birlikte operasyonlara katılanların iaşeleri, birlikte operasyona katıldıkları güvenlik güçlerinin bağlı olduğu birimlerce ve bu birimlerin bütçesinden karşılanmak üzere sağlanır. Bu Kanunda belirtilen görevler ile tabii afetlerde ve diğer olağanüstü hal ve durumlarda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen veya büyük yararlılık gösteren güvenlik korucularına, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile yılda bir defa aylık ücretlerinin iki katına kadar ödül verilebilir. Bir malî yılda bu şekilde ödül verilecek güvenlik korucusu sayısı, o ilde görevli güvenlik korucusu sayısının yüzde birini geçemez.
 • (Değişik son cümle: 15/8/2016-KHK674/21 md.: Aynen kabul: 10/11/2016-6758/21 md.) Güvenlik güçleriyle birlikte operasyonlara katılan güvenlik korucularına herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın her ay 225 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ve operasyona çıktıkları gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek tazminat ayrıca ödenir. 

Yeni korucu alımı ne zaman 2021

2021 yılında en son Kiği Kaymakamlığınca alım yapıldı. Bu başvuru 17 MAYIS 2021 ve 11 HAZİRAN 2021 tarihleri arasında tamamlandı. Bazı internet sitelerinde 2021 yılında 4500 geçici köy korucusu alımı ilanları yer alsa da, yapılan araştırma neticesinde 19 TEMMUZ 2021 tarihi itibariyle yeni korucu alım ilanına rastlanılmamıştır.

Sitemizi takip ederek 2021 yılı için güncel Geçici Köy Korucusu alım ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Köy Korucusu Olma Şartları ve Başvuru Yeri yazısı ilk önce Devlet Destekli üzerinde ortaya çıktı.